İmar Müdürlüğü

YAPI RUHSAT BELGESİ

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

YIKIM RUHSATI

YIKIM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvuru yazısı
2) Güncel Tapu Fotokopisi veya Tapu Takyidat Belgesi
3) Tapu Sahibinin Yeni Adresine Ait Yerleşim Yeri Belgesi (Yeni İkametgah Belgesi)
4) Tapu Sahibine Ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve şirket bilgileri
5) Binanın Fotoğrafları ve/veya binanın boş olduğuna dair yazı
6) Vaziyet planı (yanan/yıkılan yapının parsel üzerindeki yerini gösterir).
7) Müteahit ile yapı sahibi arasındaki yıkım sözleşmesi
8) Müteahhite Ait Ticari Sicil Kaydı
9) Müteahhite Ait Vergi Levhası
10) Müteahhite Ait İmza Sirküleri
11) Müteahhite Ait firmanın sigorta kaydı
12) Müteahhite Ait yetki belge no (yambis)
13) Şantiye Şefine Ait Oda Sicil Belgesi
14) Şantiye Şefi Tarafından İdareye Verilecek Taahhütname 
15) Şantiye Şefi ve Müteahhit Arasındaki Sözleşmesi 
16) Şantiye Şefine Ait Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
17) Şantiye Şefine Ait İmza Sirküleri
18) İlgili harç dekontları

TAPU DEVRİ

TAPU DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Arsa tapusunun katılımcı firmaya devredilmesi işlemleri için katılımcı firma tarafından TAPU DEVRİNİN YAPILMASI için başvuru yapılır. (Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada, parsel bilgileri yazılmak sureti ile bir dilekçe ile talep edilir.

Firmanın talebi, ASO 1.OSB Bölge Müdürlüğü’nün ilgili bölümleri tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulunda alınan tapu devri kararı ile Tapu Müdürlüğü’nde devir işlemleri başlatılır.

 

ASO1.OSB Bölge  Müdürlüğünce;

1-       Kaşeli imzalı tapu talep dilekçesi . EK-TD1

2-       Tapusu istenilen parsele ait Yapı Kullanma izni ve/veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi,

3-       İmar açısından durumunun uygunluğuna bakılacaktır.

4-       Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Tapu  Müdürlüğünce istenen evraklar;

1-       Tapu müdürlüğünce firma ile ilgili kayıtlar MERNİS sisteminden kontrol edilmektedir. Kayıt olmadığı takdirde ATO Sicil Müd.den kayıt istenecektir.

2-       1 adet vergi levhası fotokopisi (güncel)

3-       1 adet fotoğraf (Şahsa devrinde ya da vekâleten işlem yapılacaksa vekilin fotoğrafı)

4-       İmza sirküleri Aslı

5-        Vekâletname Aslı (Vekâleten işlem yapılacaksa, vekâletname içeriğinde “gayrimenkul almaya/satmaya vekilimiz yetkilidir ibaresi bulunmalıdır.”)

6-       T.C. Kimlik Belgesi (İşlemler esnasında nüfus cüzdanı aslının kişinin yanında olması gerekir.)

7-       Sincan Belediyesince o yıla ait arsa rayiç bedeli

 

NOT: Evrak asıllarının tamamı, Sincan Tapu Müdürlüğü’nde kalacaktır, evrak asıllarının istenmesi ve katılımcıya iadesi Sincan Tapu Müdürlüğüne bağlıdır.

 

EK-TD1

TAPU UYGUNLUK

TAPU UYGUNLUK YAZISI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kendi mülkiyetindeki taşınmazların başka firma/şahıslara devrinde Tapu Müdürlüğünce Uygunluk istenmesi kanuni bir zorunluluktur. Arsa tapusunun devredilmesi işlemleri için mülkiyet sahibi tarafından Uygunluk Yazısı verilmesi için başvuru yapılır. (Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada, parsel bilgileri, alıcı ve satıcıların tam isimleri yazılmak sureti ile bir dilekçe ile talep edilir.)

 

Firmanın talebi, ASO 1.OSB Bölge Müdürlüğü’nün ilgili bölümleri tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulunda alınan Uygunlu Yazısı kararı ile Tapu Müdürlüğü’ne Bölge Müdürlüğümüz tarafında iletilir.


ASO 1.OSB Bölge  Müdürlüğünce;
  

1-    Kaşeli imzalı uygunluk talep dilekçesi . (EK-TU1)

2-     Devralacak firma tarafından OSB Uygulama Yönetmeliğinin 54. Maddesine ilişkin taahhütname (EK-M54)

3-     Tahakkuk edecek hizmet bedeli taahhütnamesi. (EK-TU2)

4-    İmar açısından durumunun uygunluğuna bakılacaktır.

5-    Katılımcının/Mülkiyet sahibinin/Kiracının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 

- EK-M54 - Madde 54 taahütname

- EK-TU1

- EK-TU2 - tahakkuk edecek hizmet bedeli taahhüt

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

CİNS TASHİHİ (DEĞİŞİKLİĞİ) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. 

CİNS TASHİHİ, katılımcı firma tarafından Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Büroları’na (LİKHAB) başvurarak yaptırılır.

LİHKAB büroları için  https://www.tkgm.gov.tr/tr/lihkab adresinde arama yapabilirsiniz.


BOŞ PARSEL BİLGİSİ

HİZMET BEDELLERİ

EXPER YETKİLENDİRME

EKSPER İNCELEMELERİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

 

Taşınmaz veya taşınmazlarla ilgili her türlü araştırmanın ve incelemenin yapılması için mülkiyet sahibinin yazılı izni çerçevesinde işlem yapılabilmektedir. Ekspertiz incelemesi esnasında ekte yer alan yazılı izinin bulunması gerekmektedir.  

Not: Eksper tarafından randevu alınması süreci hızlandırmaktadır. 

-EX1- Eksper Yetkilendirme Dilekcesi

İMAR BARIŞI

Dosyayı indirmek için tıklayınız...

Bilgilendirme:

İmar Barışı uygulamasında yapılan teknik güncellemeler ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, Yapı Kayıt Belgesi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecektir.

Yapılacak başvurularda arsa ve arazi birim değerlerinin 2019 yılına ait olması gerekmektedir. 2019 yılına ait arsa birim değerlerini yukarıda bulabilirsiniz.

İmar Barışı bilgilendirmesi için tıklayınız...

Web sitesi için;https://imarbarisi.csb.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz..

ARSA TAHSİSİ

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top